اختلالات يادگيري

/
اصطلاح کودکان دارای ناتوانی یادگیری به کودکانی اشاره دارد که در یک…