آنوريسم مغزی

/
چيست؟ آنوريسم يك بيرون زدگي بصورت حباب در جدار شريان هاي مغزي…